භායානක

Resident Evil (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “ආපසු හැරීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Evil (2022) S01E04 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

Resident Evil (2022) S01E03 Sinhala Subtitles | “ආලෝකය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Evil (2022) S01E03 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E08 [END] Sinhala Subtitles | “පළිගැනීම සම්පූර්ණද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E08 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “මාරයාගේ ලුහුබැඳීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E07 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “අනතුර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E06 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

Resident Evil (2022) S01E02 Sinhala Subtitles | “ඔබ හඳුනන යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Resident Evil (2022) S01E02 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

Resident Evil (2022) S01E01 Sinhala Subtitles | “රැකූන් නගරයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Resident Evil Sinhala Subtitles

(Resident Evil (2022) S01E01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil S01 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Sinhala Subtitles) (Resident Evil 2022 Sinhala Subtitles) (Resident Evil Tv Series Sinhala Subtitles) හැමෝටම සුබ දවසක්.. ඔන්න අදත් අලුතින්ම තවත් කතාමාලාවක සිංහල උපසිරැසි අරගෙන එන්න තමයි සූදානම..මේකනම් නම අහපු ගමන් හැමෝටම මතක් වෙන චිත්‍රපට මාලාවකට සම්බන්ධ කතා …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E05 Sinhala Subtitles | “බාධාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E05 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

The Terminal List (2022) S01E04 Sinhala Subtitles | “වෙන්වීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Terminal List (2022) S01E04 Sinhala Subtitles) (The Terminal List (2022) S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List S01 Sinhala Subtitles) (The Terminal List Sinhala Subtitles) ඔන්න එහෙනම් From (2022) සීරිස් එකෙන් පස්සේ සිනෙරූ උපසිරැසි කණ්ඩායමේ අපි එකතු වෙලා තවත් අලුත් සීරිස් එකක් පටන් ගන්න තමයි මේ විදියට සූදානම් වෙන්නේ…මේක නමින් …

Read More »

Grandma (2022) Sinhala Subtitles | “මිනිස්සු තමයි මිනිස්සුන්ගේ ලොකුම හතුරෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Grandma (2022) Sinhala Subtitles) (Grandma (2022) Sinhala Subtitle) (Grandma Sinhala Subtitle) (Grandma 2022 Sinhala Sub) ඔන්න ඉතින් පිට පිටම තව අලුත් ෆිල්ම් එකක් අරගෙන ආවා.. මේකේ ප්‍රධාන නිළිය “සෝනියා අගර්වාල්” ආයේ ඉතින් එයා ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෙද කවුද නොදන්නේ එයාව.. ඔන්න ඉතින් එයාගේ අලුතින්ම අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙච්ච ෆිල්ම් එක තමයි …

Read More »