භායානක

The Chronicles of Evil (2015) Sinhala Subtitle | ” දොඹකරයේ එල්ලෙන මළසිරුර ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

Insidious: The Red Door (2023) Sinhala Subtitles | “යක්ෂයාගේ දොරටුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Insidious: The Red Door Sinhala Subtitle

Read More »

Revenant (2023) E12 END Sinhala Subtitle | අක්වි : යක්ෂයා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

Revenant (2023) E11 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) E11 Sinhala Subtitle

Read More »

Afro Samurai (2007) E01 Sinhala Subtitle | පලිගැනීම උදෙසා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

Revenant (2023) E10 Sinhala Subtitle | අක්වි : යක්ෂයා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

Revenant (2023) E09 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) E09 Sinhala Subtitle

Read More »

Pontypool (2008) Sinhala Subtitles | “Pontypool ප්‍රාන්තයේ මිනිසුන්ගේ බිහිසුණු ඉරණම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Pontypool (2008) Sinhala Subtitles

Read More »