භායානක

Iru Dhuruvam (2023) S02E08 Sinhala Subtitles | ” බලපෑම් ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E08 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E07 Sinhala Subtitles | ” කුරුමාණම ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E07 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E06 Sinhala Subtitles | ” ඊලඟ ඉලක්කය කවුද ? ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E06 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Knock at the Cabin (2023) Sinhala Subtitles | “තේරීමක් කරන්න” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Knock at the Cabin Sinhala Subtitles

(Knock at the Cabin (2023) Sinhala Subtitles) (Knock at the Cabin (2023) Sinhala Subtitle) (Knock at the Cabin Sinhala Subtitle) ආයුබෝවන් යාළුවනේ…♥🤘 ඉතින් වෙනදා වගේම සුපුරුදු විදිහට අදත් උපසිරැසි ගේන්නෙ සුපිරිම English ෆිලුම් එකකට. 2023 ජනවාරි මාසෙදි Universal Pictures මඟින් බෙදාහැරුණු මේ කතාව්ම්වෙ යුනිවර්සල්ලගෙ වෙනස්ම ඉන්ට්‍රො එකක් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E05 Sinhala Subtitles | “තර්ජනය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E05 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E04 Sinhala Subtitles | ” නොදැනුවත්කම ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E04 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E03 Sinhala Subtitles | ” කළ පව් පසුපස ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E03 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Taxi Driver (2023) S2 E04 Sinhala Subtitles | “සං ගි ගේ හිරගෙදර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Taxi Driver (2023) S2 E04 Sinhala Subtitles

Taxi Driver (Korean prequel) Native Title: 모범택시2 Also Known As: Taxi Driver S2 , Mobeomtaeksi 2 , 모범택시시즌2 , Model Taxi 2 Screenwriter: Oh Sang Ho Director: Lee Dan Genres: Action, Thriller, Mystery, Crime Tags: Taxi Setting, Taxi Driver Male Lead, Revenge, Adapted From A Webtoon, Investigation, Drama, Suspense Drama: …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E02 Sinhala Subtitles | ” වික්ටර් ආගමනය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Iru Dhuruvam (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »

Iru Dhuruvam (2023) S02E01 Sinhala Subtitles | “නැවතත් තිරුක්කුරලය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles

(Iru Dhuruvam (2023) S02E01 Sinhala Subtitles) (Iru Dhuruvam S02 Sinhala Subtitles) දමිළ වෙබ් සීරීස් වලින් ඉහලින්ම බලන්න කියල කියන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ ඉරු දුරුවම් වෙබ් සීරීස් එක. තනිකරම ත්‍රිලර් එකක්. පලවෙනි සීසන් එක සිනෙරු එකේ මේ ලින්ක් එකෙන් ගන්න පුලුවන්. ඒක බලල ඉන්නවනම් ගොඩාක් හොදයි. නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරු …

Read More »