තත්සරා කොඩිතුවක්කු

Sweet Home (2020) E10 END Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E10 END Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2020) E10 END Sinhala Subtitles) Kim Carnbi සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කරපු Sweet Home කොරියන් ඩ්‍රාමා එකේ අන්තිම එපිය. මේ ඩ්‍රාමා එකට උපසිරැසි හදන්න ගත්තේ හරිම …

Read More »

Sweet Home (2020) E09 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E09 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2020) E09 Sinhala Sub)කින්ඩම් බලපු අයනම් දන්නවා ඒකෙ තියෙන ත්‍රිල් එක.. හිතාගන්නකො මේක කින්ඩම් වල අළුත් වෙනස්ම වර්ශන් එකක් කියලා..Kim Carnby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. …

Read More »

Sweet Home (2020) E08 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E08 Sinhala Sub

(Sweet Home (2020) E08 Sinhala Sub)කින්ඩම් බලපු අයනම් දන්නවා ඒකෙ තියෙන ත්‍රිල් එක.. හිතාගන්නකො මේක කින්ඩම් වල අළුත් වෙනස්ම වර්ශන් එකක් කියලා..Kim Carnby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. …

Read More »

Sweet Home (2020) E07 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E07 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2020) E07 Sinhala Sub)කින්ඩම් බලපු අයනම් දන්නවා ඒකෙ තියෙන ත්‍රිල් එක.. හිතාගන්නකො මේක කින්ඩම් වල අළුත් වෙනස්ම වර්ශන් එකක් කියලා..Kim Carnby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. …

Read More »

Sweet Home (2020) E06 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E05 Sinhala Sub

(Sweet Home (2020) E06 Sinhala Sub)කින්ඩම් බලපු අයනම් දන්නවා ඒකෙ තියෙන ත්‍රිල් එක.. හිතාගන්නකො මේක කින්ඩම් වල අළුත් වෙනස්ම වර්ශන් එකක් කියලා..Kim Carnby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. …

Read More »

Sweet Home (2020) E05 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E05 Sinhala Sub

(Sweet Home (2020) E05 Sinhala Sub)කින්ඩම් බලපු අයනම් දන්නවා ඒකෙ තියෙන ත්‍රිල් එක.. හිතාගන්නකො මේක කින්ඩම් වල අළුත් වෙනස්ම වර්ශන් එකක් කියලා..Kim Carnby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. …

Read More »

Sweet Home (2020) E04 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E04 Sinhala Sub

(Sweet Home (2020) E04 Sinhala Sub)කින්ඩම් බලපු අයනම් දන්නවා ඒකෙ තියෙන ත්‍රිල් එක.. හිතාගන්නකො මේක කින්ඩම් වල අළුත් වෙනස්ම වර්ශන් එකක් කියලා.. Kim Carnby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release …

Read More »

Sweet Home (2020) E03 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E03 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2020) E03 Sinhala Sub) Kim Carby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. නම Sweet Home උනාට කතාව නං Sweet නෑ.. බලද්දි පණ බයේ ගැහි ගැහි කලේ ඊළඟට …

Read More »

Sweet Home (2020) E02 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E02 Sinhala Sub

(Sweet Home (2020) E02 Sinhala Sub) Kim Carby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. නම Sweet Home උනාට කතාව නං Sweet නෑ.. බලද්දි පණ බයේ ගැහි ගැහි කලේ ඊළඟට …

Read More »

Sweet Home (2020) E01 Sinhala Subtitles | සොම්බි ! | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2020) E01 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2020) E01 Sinhala Sub) Kim Carby සහ Hwang Young Chang ශිල්පීන් දෙදෙනා විසින් එක්වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච Sweet Home webtoon එක ඇසුරෙන් Netflix ආයතනය මේකේ Live Action ඩ්‍රාමා එක  2020 දෙසැම්බර් 18  release කලා. නම Sweet Home උනාට කතාව නං Sweet නෑ.. බලද්දි පණ බයේ ගැහි ගැහි කලේ ඊළඟට …

Read More »