මේධවී ෆර්නෑන්ඩස්

Our Beloved Summer (2021) E05 Sinhala Subtitles | “අපේ ආදරණීය ගිම්හානය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Our Beloved Summer 2021 Sinhala Subtitles) Native Title: 그해 우리는 Also Known As: That Year We Are , That Year, We ,Us That Year , Geu Hae Woorineun , Geu Hae Woolineun , Geuhae Urineun , Geuhae Ulineun Screenwriter: Lee Na Eun Director: Kim Yoon Jin Genres: Comedy, Romance, Youth, …

Read More »

Our Beloved Summer (2021) E03 Sinhala Subtitles | “අපේ ආදරණීය ගිම්හානය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Our Beloved Summer 2021 Sinhala Subtitles) Native Title: 그해 우리는 Also Known As: That Year We Are , That Year, We ,Us That Year , Geu Hae Woorineun , Geu Hae Woolineun , Geuhae Urineun , Geuhae Ulineun Screenwriter: Lee Na Eun Director: Kim Yoon Jin Genres: Comedy, Romance, Youth, …

Read More »

The Witcher (2021) S02E04 Sinhala Subtitles | “රාක්ෂ දඩයක්කරුවන්ට දෛවයෙන් තෑග්ගක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Witcher S02 Sinhala Subtitles

(The Witcher (2021) S02E04 Sinhala Subtitles) (The Witcher S02 Sinhala Subtitles) මේ අවුරුද්දෙ වැඩිම හයිප් එකක් තිබුණ කතා මාලාවක් තමයි The Witcher කියන්නෙ. විචර් පළවෙනි කතා සමයටත් මේ හා සමාන හයිප් එකක් තිබ්බා. ඒ මොකද කියනවා නම් The Witcher කියන්නෙ Netflix ආයතනය සෑහෙන ලොකු බජට් එකක් වෙන් කරලා නිර්මාණය කරන …

Read More »

Our Beloved Summer (2021) E02 Sinhala Subtitles | “අපේ ආදරණීය ගිම්හානය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Our Beloved Summer 2021 Sinhala Subtitles) Native Title: 그해 우리는 Also Known As: That Year We Are , That Year, We ,Us That Year , Geu Hae Woorineun , Geu Hae Woolineun , Geuhae Urineun , Geuhae Ulineun Screenwriter: Lee Na Eun Director: Kim Yoon Jin Genres: Comedy, Romance, Youth, …

Read More »

Jirisan (2021) E15-16 END Sinhala Subtitles | “මිනීමරුවාගේ අවසානය…!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Jirisan 2021 Sinhala Subtitles) Native Title: 지리산 Also Known As: Mount Jiri, Jiri Mountain, Jilisan, Cliffhanger Screenwriter: Kim Eun Hee Director: Lee Eung Bok Genres: Action, Thriller, Mystery, DramaTags: Forest Ranger, Rescue, Secret, Strong Female Lead, Suspense Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Airs: Oct 23, 2021 – Dec …

Read More »

Jirisan (2021) E13-14 Sinhala Subtitles | “මිනීමරුවා ලුහු බැඳීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Native Title: 지리산 Also Known As: Mount Jiri, Jiri Mountain, Jilisan, Cliffhanger Screenwriter: Kim Eun Hee Director: Lee Eung Bok Genres: Action, Thriller, Mystery, DramaTags: Forest Ranger, Rescue, Secret, Strong Female Lead, Suspense Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Airs: Oct 23, 2021 – Dec 12, 2021 Airs On: …

Read More »

Jirisan (2021) E11-12 Sinhala Subtitles | “ගංවතුරේ වින්දිතයෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Native Title: 지리산 Also Known As: Mount Jiri, Jiri Mountain, Jilisan, Cliffhanger Screenwriter: Kim Eun Hee Director: Lee Eung Bok Genres: Action, Thriller, Mystery, DramaTags: Forest Ranger, Rescue, Secret, Strong Female Lead, Suspense Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Airs: Oct 23, 2021 – Dec 12, 2021 Airs On: …

Read More »

Jirisan (2021) E09-10 Sinhala Subtitles | ” හොල්මන් එළි ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Native Title: 지리산 Also Known As: Mount Jiri, Jiri Mountain, Jilisan, Cliffhanger Screenwriter: Kim Eun Hee Director: Lee Eung Bok Genres: Action, Thriller, Mystery, DramaTags: Forest Ranger, Rescue, Secret, Strong Female Lead, Suspense Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Airs: Oct 23, 2021 – Dec 12, 2021 Airs On: …

Read More »

The Wheel of Time (2021) S01E02 Sinhala Subtitle | “සෙවණැලි නගරය වෙත” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Wheel of Time Sinhala Subtitles) Information ●Genre: Fantasy ●Based on: The Wheel of Time series                      by Robert Jordan ●Developed by: Rafe Judkins ●Starring: Rosamund Pike                 Josha Stradowski                 Marcus Rutherford                 Zoë Robins                 Barney Harris                 Madeleine Madden                 Daniel Henney ●Composer: Lorne Balfe ●Country of …

Read More »

Lawless Lawyer (2018) S01E16 [END] Sinhala Subtitles | දාමරික නීතිඥයා | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Lawless Lawyer 2018 Sinhala Subtitles) Native Title: 무법 변호사 Also Known As: Moobeob Byeonhosa , Mubeop Byeonhosa , Lawless Attorney Director: Kim Jin Min Screenwriter: Yoon Hyun Ho Genres: Action, Thriller, Law, Country: South Korea Type: Drama Episodes: 16 Aired: May 12, 2018 – Jul 1, 2018 Aired On: Saturday, …

Read More »