ස්පාඤ්ඤ

Virus-32 (2022) Sinhala Subtitles | “සොම්බි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Virus-32 (2022) Sinhala Subtitles

(Virus-32 (2022) Sinhala Subtitles) (Virus-32 (2022) Sinhala Sub) VIRUS:32 IMDb: 5.7/10 Rotten Tomatoes: 94% Release Date: April 21, 2022 Director: mr.Gustavo Hernandes Language: Argentinaඔන්න මේ අවුරුද්දෙ අලුතින්ම රිලීස් වුන සුපිරි සොම්බි ෆිල්ම් එකක සින්හල උපසිරසය අරගෙන මම ආවා😉.මේක මගේ දෙවනි උපසිරසය . ඒ නිසා මොනවා හරි අඩුපාඩු තිබුනොත් ඒවා පහලින් …

Read More »

Elite (2022) S05E08 [END] Sinhala Subtitles | “ඔබේ ලෝකය සහ මගේ ලෝකය” |සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E08 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර ඒම …

Read More »

Elite (2022) S05E07 Sinhala Subtitles | “විෂට, විෂ” |සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E07 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර ඒම …

Read More »

Elite (2022) S05E06 Sinhala Subtitles | “නොලැබෙන ආදරය..” |සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E06 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර ඒම …

Read More »

Elite (2022) S05E05 Sinhala Subtitles | “කරුණාකරලා ඇත්ත කියන්න..” |සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E05 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර ඒම …

Read More »

Elite (2022) S05E04 Sinhala Subtitles | “මළ සිරුර” |සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E04 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර ඒම …

Read More »

Elite (2022) S05E03 Sinhala Subtitles | “ඌව මරන්න..!!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E03 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර …

Read More »

Pacto de Fuga (2020) Sinhala Subtitles | “ජනතා අරගලය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Pacto de Fuga (2020) Sinhala Subtitles

(Pacto de Fuga (2020) Sinhala Sub)  (Pacto de Fuga (2020) Sinhala Subtitles) 2020 වසරේදී නිකුත් වූ Pacto de Fuga එහෙමත් නැත්නම් Jailbreak pact චිත්‍රපටිය David Albala විසින්  අධ්‍යක්ෂණය කළ සත්‍ය සිදුවීම් පාදක කොටගත් ස්පාඤ්ඤ චිත්‍රපටියකි.  මේ චිත්‍රපටියට උපසිරසි කරන්න හිතුවේ මේ දවස් වල කාලීන මාතෘකාවක්  වෙලා තියෙන “අරගලය” ගැන මේ …

Read More »

Elite (2022) S05E02 Sinhala Subtitles | “සියල්ල අනිත්‍යයි.!!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E01 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර …

Read More »

Elite (2022) S05E01 Sinhala Subtitles | “ඌව මරන්න..!!” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

(Elite (2022) S05E01 Sinhala Subtitles) (Elite S05 Sinhala Subtitles) (Elite Sinhala Subtitles) Elite යනු නව යොවුන් විය හා සම්බන්ධ සංකල්ප හා තේමා ගවේෂණය කරන..එම සංකල්පයේ ඇති ගැටලු හා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන Netfix ඔස්සේ මුදාහල කථාංග මාලවක්…. කථාංගය තුලින් විවිධ ලිංගික තේමා රැසක් අදුරගන්න පුළුවන්…මෙහි කතාංග 5 දැනට පැමිණි ඇති අතර …

Read More »