සුදිෂ්නි ජාසිංහ

So I Married an Anti-fan (2016) Sinhala Subtitles | “මගේ තරහා රසිකයා” |සිංහල උපසිරැසි සමඟ

So I Married an Anti-fan (2016) Sinhala Subtitles

(So I Married an Anti-fan (2016) Sinhala Subtitles) 2016 වර්ශයේදී ජුනී මාසේ 30 වෙනි දින නිකුත් වුන චීන විත්රපටියක්: පැය1යි, විනාඩි 35ක් පමනණ විකාශනය වෙන මෙම චිත්රපටය Comedy, Romance ගනයට අයත් වෙයි. මෙහි රංගනයෙන් දායක වෙන්නෙ EXO සංගිත කන්ඩායමේ Park Chan Yeol – Hou Zhun / Hoo Jun ලෙසත්, චිනයේ …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E19-E20 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E19-E20 Sinhala Sub

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E19-E20 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන මාධ්‍යජාලය : MBC, Netflix සාරාංශය ඉතින් මේ කතාව ජොසොන් රාජවංශයේ සිද්ද වුන කතාවක්. දැනටමත් ගොඩක් අය …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E17-E18 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E17-E18 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන මාධ්‍යජාලය : MBC, Netflix සාරාංශය ඉතින් මේ කතාව ජොසොන් රාජවංශයේ සිද්ද වුන කතාවක්. දැනටමත් ගොඩක් අය …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E15-E16 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E15-E16 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන මාධ්‍යජාලය : MBC, Netflix සාරාංශය ඉතින් මේ කතාව ජොසොන් රාජවංශයේ සිද්ද වුන කතාවක්. දැනටමත් ගොඩක් අය …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E13-E14 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Rookie Historian Goo Hae Ryung 2019 E013-E14 Sinhala Sub

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E13-E14 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන මාධ්‍යජාලය : MBC, Netflix සාරාංශය ඉතින් මේ කතාව ජොසොන් රාජවංශයේ සිද්ද වුන කතාවක්. දැනටමත් ගොඩක් අය …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E11-E12 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Rookie Historian Goo Hae Ryung 2019 E011-E12 Sinhala Sub

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E011-E12 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන මාධ්‍යජාලය : MBC, Netflix සාරාංශය ඉතින් මේ කතාව ජොසොන් රාජවංශයේ සිද්ද වුන කතාවක්. දැනටමත් ගොඩක් අය …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E09-E10 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Rookie Historian Goo Hae Ryung 2019 E07-E08 Sinhala Sub

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E09-E10 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන මාධ්‍යජාලය : MBC, Netflix සාරාංශය ඉතින් මේ කතාව …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E07-E08 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Rookie Historian Goo Hae Ryung 2019 E07-E08 Sinhala Sub

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E07-E08 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E05-E06 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමග

Rookie Historian Goo Hae Ryung 2019 E05-E06 Sinhala Sub

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E05-E06 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන …

Read More »

Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E03-E04 Sinhala Subtitles | ඇය ගූ හේ රියුන්ග් | සිංහල උපසිරැසි සමග

Rookie Historian Goo Hae Ryung 2019 E03-E04 Sinhala Sub

(Rookie Historian Goo Hae Ryung (2019) E03-E04 Sinhala Sub) නම : Rookie Historian Goo Hae Ryung ප්‍රභේදය : ඓතිහාසික, ආදර, නාට්‍ය, දේශපාලන කොටස් ගනන : 40 විකාශන දිනය : 2019 ජූලි 17 – 2019 සැප්තැම්බර් 26 විකාශන වසර : 2020 රට : දකුණු කොරියාව විකාශන කාලය : බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා විකාශන …

Read More »