සුදිෂ්නි ජාසිංහ

The Killer: A Girl Who Deserves to Die (2022) Sinhala Subtitles | “ඝාතකයා ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Killer: A Girl Who Deserves to Die Sinhala sub

“⚒ The Killer : ඝාතකයා (2022) ⚒ “ “The Killer : A Girl Who Deserves To Die”     Information – විස්තර Native Title: 더 킬러: 죽어도 되는 아이 Also Known As: The Killer: A Child Who Can Die , The Killer: The Child Who Can Die , The Killer: …

Read More »

Alienoid (2022) Sinhala Subtitles | “Alien + Human: Part 1 ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alienoid 2022 Sinhala Sub

“👽 Alienoid (2022)  “ (Alien + Human: Part 1 / 외계+인 1부)       Information – විස්තර   Movie: Alienoid Country: South Korea Release Date: Jul 20, 2022 Duration: 2 hr. 22 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Native Title: 외계+인 1부 Also Known As: Alien …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E20 Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ [End]

Alchemy of Souls E20 Sinhala Subtitle

“💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Summary  – සාරාංශය   ඉතින් කොහමද හැමෝටම, ඔන්න එහෙනම් මම අපි හැමෝම ආසාවෙන් බලපු ඇල්කෙමි ඔෆ් සොල්ස් කතාවේ අන්තිම කොටසට උපසිරැසිය අරන් ආවා, මුලින්ම කියන්න ඔනේ මේ වෙනකන් හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මේ කතා මාලාවේ තව කොටසක් …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E19 Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls E19 Sinhala Subtitle

¼”💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E18 Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls E18 Sinhala Sub

¼”💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E17 Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls E17 Sinhala Subtitle

¼”💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E16 Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls E16 Sinhala Subtitle

¼”💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E15 Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

¼”💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E14 Sinhala Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

“💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »

Alchemy of Souls (2022) E13 Sinhala Sinhala Subtitles | “”ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව”” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Alchemy of Souls E13 Sinhala Sinhala Subtitles

“💫 Alchemy of Souls (2022) 💫 ” “ආත්මයන්ගේ රසවිද්‍යාව” Information – විස්තර Native Title: 환혼 Drama: Alchemy of Souls Country: South Korea Episodes: 20 Aired: Jun 18, 2022 – Aug 21, 2022 Aired On: Saturday, Sunday Original Network: Netflix, tvN Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: 15+ – Teens …

Read More »