සුදිෂ්නි ජාසිංහ

The Red Sleeve (2021) E17 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ [End]

The Red Sleeve E17 sinhala sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව”     ! අවසාන කොටස ! ඔන්න මම The Red Sleeve (2021) කතා මාලාවේ අවසාන කොටසත් අරන් ආවා… ඉතින් අවසාන කොටසේ හැටියට අපේ යී සන් රජතුමාට ඩියොක් ඉම්ව අයිති වෙනවා හැමෝම දකින්න ඇතිනේ එතනින් එහාට වෙන දෙවල් තමා මේ පැයයි විනාඩි …

Read More »

Monstrous (2022) E02 Sinhala Subtitles | “ග්විබුල් ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

” 👹 Monstrous (2022) 👹 “ ” Those Who See I’ts Eyes Get Trapped In The Hell “ “එහි ඇස් දකින කෙනා අපායේ හිර වෙනවා”   Information – විස්තර Native Title: 괴이 Drama: Monstrous Country: South Korea Episodes: 6 Aired: Apr 29, 2022 Aired On: Friday Original Network: tvN Duration: …

Read More »

Monstrous (2022) E01 Sinhala Subtitles | “ග්විබුල් ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Monstrous 2022 E01 Sinhala Subtitles

” 👹 Monstrous (2022) 👹 “ ” Those Who See I’ts Eyes Get Trapped In The Hell “ “එහි ඇස් දකින කෙනා අපායේ හිර වෙනවා”   Information – විස්තර Native Title: 괴이 Drama: Monstrous Country: South Korea Episodes: 6 Aired: Apr 29, 2022 Aired On: Friday Original Network: tvN Duration: …

Read More »

Sh**ting Stars (2022) E02 Sinhala Subtitles | “ ශුටින් ස්ටාර්ස්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

shooting stars S01 sinhala sub

  Information – විස්තර Native Title: 별똥별 Drama: Sh**ting Stars Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Apr 22, 2022 – Jun 11, 2022 Aired On: Friday, Saturday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Also Known As: Star Fall , Shooting Stars , …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E16 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve (2021) E16 Sinhala Sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »

Secret Royal Inspector & Joy (2021) E16 Sinhala Subtitles | රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී | සිංහල උපසිරැසි සමඟ [End]

“👮 Secret Royal Inspector & Joy (2021) 👮” “රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී” අවසාන කොටස කොහමද හැමෝටම, ඔන්න මම රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයීගේ කතාවෙ අන්තිම කොටසත් අරගෙන ආවා…, ඔන්න එහෙනම් අවසාන කොටසේ අපේ යි ඉයොන් සාමිවරයාගේ ආසාම ඉශ්ට වෙනවා, එයා ඩම්ප්ලිං කඩයක් දාගන්නවා… ඒ වගේම එයාටයි ජෝ යිටත් මොකද …

Read More »

Sh**ting Stars (2022) E01 Sinhala Subtitles | “ ශුටින් ස්ටාර්ස්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

shooting stars S01 sinhala sub

Information – විස්තර Native Title: 별똥별 Drama: Sh**ting Stars Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Apr 22, 2022 – Jun 11, 2022 Aired On: Friday, Saturday Original Network: tvN Duration: 60 min. Content Rating: 15+ – Teens 15 or older Also Known As: Star Fall , Shooting Stars , Byeolddongbyeol …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E15 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve (2021) E15 Sinhala Sub

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »

Secret Royal Inspector & Joy (2021) E15 Sinhala Subtitles | රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Secret Royal Inspector & Joy 2021 15 Sinhala sub

(Secret Royal Inspector & Joy 2021 E15 Sinhala Subtitles)(Secret Royal Inspector & Joy  E15 Sinhala Subtitles)(Secret Royal Inspector & Joy S01 Sinhala Subtitles) “👮 Secret Royal Inspector & Joy (2021) 👮” “රාජකීය රහස් පරීක්ෂක සහ ජෝයී” Information – විස්තර Native Title: 어사와 조이 Drama: Royal Secret Inspector Joy Country: South …

Read More »

The Red Sleeve (2021) E14 Sinhala Subtitles | “රතු අත් සළුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Red Sleeve 2021 E14 Sinhala Subtitles

“🐉 The Red Sleeve (2021) 🐉” “රතු අත් සළුව” Information – විස්තර   Native Title: 옷소매 붉은 끝동 Drama: The Red Sleeve Country: South Korea Episodes: 16 Airs: Nov 5, 2021 – Dec 25, 2021 Airs On: Friday, Saturday Original Network: MBC, Viki Duration: 1 hr. 20 min. Content Rating: …

Read More »