චතුනිකා මංචනායක

Youth of May (2021) E01 Sinhala Subtitles | ” වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea Original …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E08 END Sinhala Subtitles | අවසන් භෝජනය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Witch’s Diner (2021) E08 Sinhala Sub) The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E07 Sinhala Subtitles | අම්මගෙ කිම්චි සහ බෝංචි බීජ සූපය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Witch’s Diner (2021) E07 Sinhala Sub) The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E06 Sinhala Subtitles | අමතක වූ මතකයන් සහ මග්වර්ට් රයිස් කේක් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Witch’s Diner (2021) E06 Sinhala Sub) The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E05 Sinhala Subtitles | මිනිසුන්ව එකතු කරන නූඩ්ල්ස් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Witch’s Diner (2021) E05 Sinhala Sub) The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E04 Sinhala Subtitles | ඔබව ආදරයෙන් බඳවන චොක්ලට් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Witch’s Diner (2021) E04 Sinhala Sub) The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E03 Sinhala Subtitles | තාරුණ්‍යයට චිකන් සුප් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae Jong-hyeop Composer – Heo Seong-jin Country of …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E02 Sinhala Subtitles | සිත සනසන තක්කාලි සූපය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae Jong-hyeop Composer – Heo Seong-jin Country of …

Read More »

The Witch’s Diner (2021) E01 Sinhala Subtitle | පලිගන්නා ලේ තැවරුනු ආහාරය | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The witch’s diner ” මායාකාරියගෙ අවන්හළ “ – Information – Hangul – 마녀식당으로 오세요 Genre –  Dark fantasy Based on -The Witch’s Diner by Goo Sang-hee Written by – Lee Young-sook Directed by – So Jae-hyun Starring – Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Chae Jong-hyeop Composer – Heo Seong-jin Country of …

Read More »

Weightlifting Fairy Kim Bok-joo (2016) E16 END Sinhala Subtitles | බර උසුලන සුරගන කිම් බොක් ජු | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Weightlifting fairy Kim Bok Joo බර ඉසිලීමෙ සුරගන කිම් බොක් ජූ Information Genre –    Sports, Coming-of-age, Romantic comedy Created by – Han Hee Written by – Yang Hee-seung Directed by – Oh Hyun-jong Starring –  Lee Sung-kyung, Nam Joo-hyuk, Lee Jae-yoon, Kyung Soo-jin Composers – Kim Joon-suk, Jung Se-rin …

Read More »