චතුනිකා මංචනායක

See You in My 19th Life (2023) E12 Sinhala Subtitles | “ගැටය ලෙහිය යුත්තෙ ගැට ගැසූ කෙනාමයි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E12 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E11 Sinhala Subtitles | “පසුබැසීමක් කියා දෙයක් නොමැත” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E11 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E10 Sinhala Subtitles |”සෑම දෙයටම ආරම්භයක් මෙන්ම අවසානයක් ඇත”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E10 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E09 Sinhala Subtitles | “ඔබ හා වෙන් වූ අයෙක් යළි ඔබව හමුවීමට බැදී සිටියි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E09 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E08 Sinhala Subtitles | “අයෙක්ගෙ දෛවය දාදු කැටයකින් තීරණය කිරීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E08 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E07 Sinhala Subtitles | “අනෙකාගෙ සතුට සහ දුක බෙදාගන්නා අයෙක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E07 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E06 Sinhala Subtitles | “ආශාව නිසා යම් අයෙකුගෙ හදවතේ ඇතිවන ස්ථානය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E06 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E05 Sinhala Subtitles | “මමද සමනළයා නැතිනම් සමනළයා මමද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E05 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E04 Sinhala Subtitles | “ඔබ ආදරය කෙරූ කෙනෙක් අමතක කිරීමට ඇති නොහැකියාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E04 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »

See You in My 19th Life (2023) E03 Sinhala Subtitles |”තම ආදරණීය කෙනෙකුගෙන් වෙන්වීමේ වේදනාව”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

See You in My 19th Life (2023) E03 Sinhala Subtitles

Information  Genre – Fantasy, Romance Based on – See You in My 19th Life by Lee Hey Developed by – Studio Dragon Written by – Choi Young-lim Directed by – Lee Na-jung Starring – Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn Dong-goo Music by – Dalpalan Country of origin – …

Read More »