චතුනිකා මංචනායක

Youth of May (2021) E10 Sinhala Subtitles | ”යහපත්බව, කුහකකම, උපරිම උත්සාහය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May (2021) E10 Sinhala Subtitles

  Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea …

Read More »

Youth of May (2021) E09 Sinhala Subtitles | ”විපතට පෙර අනතුරු ඇගවීම්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May (2021) E09 Sinhala Subtitles

  Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea …

Read More »

Youth of May (2021) E08 Sinhala Subtitles | ”දොර වැසුනු පසු” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May (2021) E08 Sinhala Subtitles

  Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea …

Read More »

Youth of May (2021) E07 Sinhala Subtitles | ”නොබිදිය හැකි බැදීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May (2021) E07 Sinhala Subtitles

  Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea …

Read More »

Youth of May (2021) E06 Sinhala Subtitles | ”ආදරයයි, කැස්සයි…” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

  Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea …

Read More »

Youth of May (2021) E05 Sinhala Subtitles | ” වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May (2021) E05 Sinhala Subtitles

  Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea …

Read More »

Youth of May (2021) E04 Sinhala Subtitles | ” වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May (2021) E04 Sinhala Subtitles

  Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea …

Read More »

ලවර්ස් ඔෆ් ද රෙඩ් ස්කයි (2021) Complete Season Sinhala Subtitles | “රතු ගුවනේ ආදරවන්තයෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

“රතු ගුවනේ ආදරවන්තයෝ”   Hangul – 홍천기 Hanja – 紅天機 Genre – Historical, Romance, Fantasy Created by – StudioS (SBS)[2] Based on – Hong Chun-gi by Jung Eun-gwol Written by – Ha Eun Directed by – Jang Tae-yoo Starring       – Kim Yoo-jung, Ahn Hyo-seop, Gong Myung, Kwak Si-yang Country of …

Read More »

Youth of May (2021) E03 Sinhala Subtitles | ” වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea Original …

Read More »

Youth of May (2021) E02 Sinhala Subtitles | ” වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Youth of May ~ වසත් සමයේ යොවුන් ආදරය ~ Information Genre – Melodrama, Period drama Created by – Moon Jun-ha (KBS Drama Production) Written by – Lee Kang Directed by – Song Min-yeob Starring – Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok Country of origin – South Korea Original …

Read More »