තරුෂ නවෝද්

Locke & Key (2020) S02E10 [END] Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E10 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E09 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E09 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Ms. Marvel (2022) S01E01 Sinhala Subtitles | “කෙල්ලටත් සුපිරි බලයක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Ms. Marvel (2022) S01E01 Sinhala Subtitles

සුබ දවසක් යාලුවනේ . Ms Marve එකෙ පලවෙනි එපිය අරගෙන ආවා. locke & key එකෙන් පස්සෙ ටික කාලයක් යනකන් ආයේ සබ් එකක් කරන්නෙ නෑ කියල හිතන් හිටියේ.සමිත අයියා කියපු හින්ද කරල දැම්ම. අඩුපාඩු තියෙයිද දන්නෙ නෑ මොකද සමහර තැන්වල හින්දි වලින් යන කොටස් තිබ්බ. පුළුවන් උපරිමෙන් කළා අඩු පාඩු තියේ …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E08 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E08 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E07 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E07 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E06 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E06 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E04 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E05 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E01 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E03 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E03 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E03 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »

Locke & Key (2020) S02E02 Sinhala Subtitles | “දෙවෙනි දිග හැරුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Locke & Key (2020) S02E02 Sinhala Subtitles

(Locke & Key (2020) S02E02 Sinhala Subtitles) (Locke & Key (2020) Sinhala Subtitles) ඔන්න ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ netflix ලාගේ සුපිරිම tv series එකක් වෙන locke & key එකේ දෙවෙනි සීසන් එකේ පලවෙනි episode එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ පලවෙනි Season එකේ මොකද උනේ කියල. මතක නැති අයට මන් …

Read More »