ඩෙන්මාර්ක්

Loving Adults (2022) Sinhala Subtitles | “අනියම් පෙමක ඉරණම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

Loving Adults (2022) Sinhala Subtitle

(Loving Adults (2022) Sinhala Subtitles) (Loving Adults (2022) Sinhala Subtitle) (Loving Adults Sinhala Sub) කොහොමද ඉතිම් ඔන්න කාලෙකින් සබ් එකක් කරන්න වෙලාවක් හම්බුනා.. හැමදාම මලයාලම් සබ් ගේන එකේ අද හිතුවා ඩෙන්මාර්ක් ෆිල්ම් එකකට සබ් එකක් ගේන්න.. ඉතින් ඩෙන්මාක් කියලා දැක්ක ගමන් මේක මග ඇරලා යන්න එපා මොකද ජීවිතේට ගන්න ගොඩක් …

Read More »

The Chestnut Man (2021) S01E06 [END] Sinhala Subtitles | “හොඳ අවසානයක්ද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Chestnut Man (2021) S01E06 Sinhala Subtitles) (The Chestnut Man 2021 S01 Sinhala Subtitles) “ඔබ මෙයින් එකක් හොයාගත්තා කියන්නෙ, ඌ දැනටමත් ඔබව හොයාගෙන අවසන්” The Chestnut Man – චෙස්ට්නට් මිනිසා The Chestnut Man කියන්නෙ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා Netflix ඔස්සෙ විකාශය වුණු ඩෙන්මාර්කයේ නිෂ්පාදිත, අපරාධ ගනයට අයත් කතා මාලාවක්. මේ …

Read More »

The Chestnut Man (2021) S01E05 Sinhala Subtitles | “මිනීමරුවාගේ අත්වැරදීම්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Chestnut Man (2021) S01E05 Sinhala Subtitles) (The Chestnut Man 2021 S01 Sinhala Subtitles) “ඔබ මෙයින් එකක් හොයාගත්තා කියන්නෙ, ඌ දැනටමත් ඔබව හොයාගෙන අවසන්” The Chestnut Man – චෙස්ට්නට් මිනිසා The Chestnut Man කියන්නෙ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා Netflix ඔස්සෙ විකාශය වුණු ඩෙන්මාර්කයේ නිෂ්පාදිත, අපරාධ ගනයට අයත් කතා මාලාවක්. මේ …

Read More »

The Chestnut Man (2021) S01E04 Sinhala Subtitles | “ස්කැන්ස්, ජැකොබ් යුවලගේ පළිගැනීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Chestnut Man (2021) S01E04 Sinhala Subtitles) (The Chestnut Man 2021 S01 Sinhala Subtitles) “ඔබ මෙයින් එකක් හොයාගත්තා කියන්නෙ, ඌ දැනටමත් ඔබව හොයාගෙන අවසන්” The Chestnut Man – චෙස්ට්නට් මිනිසා The Chestnut Man කියන්නෙ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා Netflix ඔස්සෙ විකාශය වුණු ඩෙන්මාර්කයේ නිෂ්පාදිත, අපරාධ ගනයට අයත් කතා මාලාවක්. මේ …

Read More »

The Chestnut Man (2021) S01E03 Sinhala Subtitles | “ජෙසී කිවුම්ගේ ඉරණම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Chestnut Man (2021) S01E02 Sinhala Subtitles) (The Chestnut Man 2021 S01 Sinhala Subtitles) “ඔබ මෙයින් එකක් හොයාගත්තා කියන්නෙ, ඌ දැනටමත් ඔබව හොයාගෙන අවසන්” The Chestnut Man – චෙස්ට්නට් මිනිසා The Chestnut Man කියන්නෙ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා Netflix ඔස්සෙ විකාශය වුණු ඩෙන්මාර්කයේ නිෂ්පාදිත, අපරාධ ගනයට අයත් කතා මාලාවක්. මේ …

Read More »

The Chestnut Man (2021) S01E02 Sinhala Subtitles | “ඇනා සයර්-ලේසන්ගේ අවාසනාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Chestnut Man (2021) S01E02 Sinhala Subtitles) (The Chestnut Man 2021 S01 Sinhala Subtitles) “ඔබ මෙයින් එකක් හොයාගත්තා කියන්නෙ, ඌ දැනටමත් ඔබව හොයාගෙන අවසන්” The Chestnut Man – චෙස්ට්නට් මිනිසා The Chestnut Man කියන්නෙ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා Netflix ඔස්සෙ විකාශය වුණු ඩෙන්මාර්කයේ නිෂ්පාදිත, අපරාධ ගනයට අයත් කතා මාලාවක්. මේ …

Read More »

The Chestnut Man (2021) S01E01 Sinhala Subtitles | “ලෝරා කියේර් ඝාතනය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(The Chestnut Man (2021) S01E01 Sinhala Subtitles) (The Chestnut Man 2021 S01 Sinhala Subtitles) “ඔබ මෙයින් එකක් හොයාගත්තා කියන්නෙ, ඌ දැනටමත් ඔබව හොයාගෙන අවසන්” The Chestnut Man – චෙස්ට්නට් මිනිසා The Chestnut Man කියන්නෙ 2021 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා Netflix ඔස්සෙ විකාශය වුණු ඩෙන්මාර්කයේ නිෂ්පාදිත, අපරාධ ගනයට අයත් කතා මාලාවක්. මේ …

Read More »