විද්‍යා ප්‍රබන්ද

From (2023) S02E03 Sinhala Subtitles | “සම්බන්ධතා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala subtitles

(From (2023) S02E03 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E01 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E02 Sinhala Subtitles | “ආගන්තුකයන්ගේ කරුණාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E01 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E01 Sinhala Subtitles | “අමුතු බිමක ආගන්තුකයන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E01 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E01 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

Duty After School (2023) S01E10 [END] Sinhala Subtitles | “යුද්ධයක අවසානය?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E010 Sinhala Subtitles) (Duty After School Part 2 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School E10 Sinhala Subtitle) (Duty After School S02 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part Two- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트2 Drama: …

Read More »

Duty After School (2023) S01E09 Sinhala Subtitles | “සීනුව නාද කරන්නේ කවුරුන් වෙනුවෙන්ද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E09 Sinhala Subtitles) (Duty After School Part 2 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School E09 Sinhala Subtitle) (Duty After School S02 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part Two- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트2 Drama: …

Read More »

Duty After School (2023) S01E08 Sinhala Subtitles | “යොංවොන් හිරගෙදර සිරකරුවන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E08 Sinhala Subtitles) (Duty After School Part 2 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School E08 Sinhala Subtitle) (Duty After School S02 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part Two- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트2 Drama: …

Read More »

Duty After School (2023) S01E07 Sinhala Subtitles | “අලුත් ජීවිතය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E07 Sinhala Subtitles) (Duty After School Part 2 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School E07 Sinhala Subtitle) (Duty After School S02 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part Two- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트2 Drama: …

Read More »

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) Sinhala Subtitles | “කුහුඹු මිනිසාගේ නැවත ආගමනය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Ant Man and the Wasp Quantumania Sinhala Subtitle

(Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) Sinhala Subtitles) (Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) Sinhala Subtitle) (Ant-Man and the Wasp: Quantumania Sinhala Subtitle) (Ant Man Sinhala Subtitle) (Ant Man and the Wasp Sinhala Subtitle) (Ant Man Sinhala Subtitle) (Ant Man 3 Sinhala Subtitle) ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ …

Read More »

Duty After School (2023) S01E06 Sinhala Subtitles | “ජීවිතය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E06 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School S01 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part One- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트1 Country: South Korea Type: Drama Episodes: 6 Aired: Mar 31, 2023 Aired On: Friday …

Read More »

Duty After School (2023) S01E05 Sinhala Subtitles | “අපි කවදා හෝ ගෙදර යාවිද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E05 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School S01 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part One- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트1 Country: South Korea Type: Drama Episodes: 6 Aired: Mar 31, 2023 Aired On: Friday …

Read More »