විද්‍යා ප්‍රබන්ද

Crater (2023) Sinhala Subtitles | “චන්ද්‍ර ගවේශකයෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Crater (2023) Sinhala Subtitle

(Crater (2023) Sinhala Subtitles) (Crater (2023) Sinhala Subtitle) (Crater (2023) Sinhala Sub) (Crater Sinhala Subtitle) (Crater Sinhala Sub) ආයුබෝවන් සිනෙරුවාසී යාළුවනේ,😍✌️✍️ ඔන්න ඉතින් කාලෙකින් ෆිල්ම් එකකට උපසිරැසියක් අරගෙන අවා මේකෙ නම Crater (2023)..නමෙන්ම පේනවනෙ ආවාටයක් ගැන හඳ ගැන කියන්නෙ කියලා..ඔව් ඉතින් මේක අභ්‍යාවකාශය සම්බන්ද ෆිල්ම් එකක්. අධ්යක්ෂණය කරේ Kyle Patrick …

Read More »

From (2023) S02E06 Sinhala Subtitles | “භයානක රාත්‍රිය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E06 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E06 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E05 Sinhala Subtitles | “ගායනාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E05 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E05 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E04 Sinhala Subtitles | “ඉවත්වීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E04 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E04 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E03 Sinhala Subtitles | “සම්බන්ධතා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala subtitles

(From (2023) S02E03 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E01 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E02 Sinhala Subtitles | “ආගන්තුකයන්ගේ කරුණාව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E01 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

From (2023) S02E01 Sinhala Subtitles | “අමුතු බිමක ආගන්තුකයන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

(From (2023) S02E01 Sinhala Subtitles) (From (2023) S02E01 Sinhala Subtitle) (From S02 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) “ඇමරිකාවේ ප්‍රදේශයක පාලු නගරයක්,නගරවාසීන් නගරයේ අන්තරාදායක රැයවල් ගෙවාගැනීමට වෙහෙසක් දරයි.නගරයට පැමිණෙන කිසිවෙකුටත් ආපසු පිටවිය නොහැකිය.එහෙත් භංයංකර සිදුවීම් ඔවුන් වෙලාගෙන ඇත.” උඩ සඳහන් කරලා තියන කොටස කියවද්දිම තේරුණාද මේ කියවෙන්නේ මොන කතා මාලාව ගැනද …

Read More »

Duty After School (2023) S01E10 [END] Sinhala Subtitles | “යුද්ධයක අවසානය?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E010 Sinhala Subtitles) (Duty After School Part 2 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School E10 Sinhala Subtitle) (Duty After School S02 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part Two- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트2 Drama: …

Read More »

Duty After School (2023) S01E09 Sinhala Subtitles | “සීනුව නාද කරන්නේ කවුරුන් වෙනුවෙන්ද?” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E09 Sinhala Subtitles) (Duty After School Part 2 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School E09 Sinhala Subtitle) (Duty After School S02 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part Two- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트2 Drama: …

Read More »

Duty After School (2023) S01E08 Sinhala Subtitles | “යොංවොන් හිරගෙදර සිරකරුවන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Duty After School Sinhala Subtitles

(Duty After School (2023) S01E08 Sinhala Subtitles) (Duty After School Part 2 Sinhala Subtitles) (Duty After School Sinhala Subtitles) (Duty After School E08 Sinhala Subtitle) (Duty After School S02 Sinhala Subtitles) “Duty After School (2023)” -Part Two- “පාසලෙන් පසු රාජකාරිය” Information – විස්තර Native Title: 방과 후 전쟁활동 파트2 Drama: …

Read More »