විද්‍යා ප්‍රබන්ද

Link: Eat Love Kill (2022) E04 Sinhala Subtitles | “ඉරණම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Link Eat Love Kill (2022) E04 Sinhala Subtitles

Also Known As: Link: Eat and Love to Kill , You Are My Killer , Lingkeu: Meokgo Saranghara, Jukige , 유 아 킬러 , Link: Eat, Live, Die Screenwriter: Kwon Ki Young Director: No Sang Hoon Genres: Mystery, Romance, Drama, Fantasy Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Jun 6, 2022 …

Read More »

Link: Eat Love Kill (2022) E03 Sinhala Subtitles | “පාපොච්චාරණය..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Also Known As: Link: Eat and Love to Kill , You Are My Killer , Lingkeu: Meokgo Saranghara, Jukige , 유 아 킬러 , Link: Eat, Live, Die Screenwriter: Kwon Ki Young Director: No Sang Hoon Genres: Mystery, Romance, Drama, Fantasy Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Jun 6, 2022 …

Read More »

Link: Eat Love Kill (2022) E02 Sinhala Subtitles | “මම හොඳින්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Link: Eat Love Kill E02 Sinhala Sub

Also Known As: Link: Eat and Love to Kill , You Are My Killer , Lingkeu: Meokgo Saranghara, Jukige , 유 아 킬러 , Link: Eat, Live, Die Screenwriter: Kwon Ki Young Director: No Sang Hoon Genres: Mystery, Romance, Drama, Fantasy Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Jun 6, 2022 …

Read More »

Link: Eat Love Kill (2022) E01 Sinhala Subtitles | “නිවුන් සහෝදරයෝ..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Link: Eat Love Kill E01 Sinhala Sub

Also Known As: Link: Eat and Love to Kill , You Are My Killer , Lingkeu: Meokgo Saranghara, Jukige , 유 아 킬러 , Link: Eat, Live, Die Screenwriter: Kwon Ki Young Director: No Sang Hoon Genres: Mystery, Romance, Drama, Fantasy Country: South Korea Episodes: 16 Aired: Jun 6, 2022 …

Read More »

From (2022) S01E10 [END] Sinhala Subtitles | “අහෝ, අපිට යෑමට සිදුවෙන තැන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From Sinhala Subtitles

(From (2022) S01E10 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E09 Sinhala Subtitles | “කැළය තුළට” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E09 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

The Boys (2022) S03E01 Sinhala Subtitles | “ආපසු ගෙවීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ (18+)

The Boys S03 Sinhala Subtitles

(The Boys (2022) S03E01 Sinhala Subtitles) (The Boys S03 Sinhala Subtitles) (The Boys 2019 S03 Sinhala Subtitles) (The Boys Sinhala Subtitles) (The Boys (2022) S03 Sinhala Subtitles) (The Boys S3 Sinhala Subtitles) (The Boys 2022 S03E01 Sinhala Sub) ආයුබෝවන් හැමෝටම!ඔන්න මාස හතරක විතර පස්සෙ O/L නිසා නිහඬතාවකින් ඉදල,ෆ්‍රී වෙච්චි ගමන්ම …

Read More »

From (2022) S01E08 Sinhala Subtitles | “කැඩුණු ජ⁣නේල සහ ඇරුණු දොරවල්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From Sinhala Subtitles

(From (2022) S01E08 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E07 Sinhala Subtitles | “හැම හොඳ දෙයක්ම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From Sinhala Subtitles

(From (2022) S01E07 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »

From (2022) S01E06 Sinhala Subtitles | “74 වෙනි පොත” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(From (2022) S01E06 Sinhala Subtitles) (From Sinhala Subtitles) (From S01 Sinhala Subtitles) (From Tv Series Sinhala Subtitles) “ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ එක් නගරයකි. ඇතුළුවෙන කිසිවෙකුටත් ඉන් පිටවීමට නොහැක. දිනපතා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට වෙර දරන නගරවාසීන් නගරයෙන් පිටවීමට මගක් සොයමින් අරගල කරමින් සිටී. මේ අතර නගරය ආසන්නයේ කැලයක සිට පැමිණෙන අද්භූත …

Read More »