මනස්කල්පිත

Revenant (2023) E11 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) E11 Sinhala Subtitle

Read More »

Revenant (2023) E09 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) E09 Sinhala Subtitle

Read More »

Revenant (2023) EO8 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) EO8 Sinhala Subtitle

Read More »

Transformers: Rise of the Beasts (2023) Sinhala Subtitles | “මෘගයන්ගේ නැගීසිටීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Transformers: Rise of the Beasts Sinhala Subtitle

Read More »

Revenant (2023) EO6 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) EO6 Sinhala Subtitle

Read More »

Revenant (2023) EO4 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) EO4 Sinhala Subtitle

Read More »

Revenant (2023) EO2 Sinhala Subtitle | “අක්වි : යක්ෂයා ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenant (2023) EO2 Sinhala Subtitle

Read More »

From (2023) S02E10 (END) Sinhala Subtitles | “එකමත් එක කාලෙක” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From (2023) S02E10 (END) Sinhala Subtitles

Read More »

From (2023) S02E09 Sinhala Subtitles | අන්තරාදායක රැයවල් | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From (2023) S02E09 Sinhala Subtitles

Read More »

From (2023) S02E08 Sinhala Subtitles | “ගස් වලින් පිරුණු වනාන්තරය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

From S02 Sinhala Subtitles

Read More »
JW7 footer