මනස්කල්පිත

Sweet Home (2023) S02E01 Sinhala Subtitles |”විශේෂ ආසාදිතයන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2023) S02E01 Sinhala Subtitles

Read More »

Loki (2023) S02E06 [END] Sinhala Subtitles | “ශ්‍රේෂ්ඨ අරමුණ “” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Loki Sinhala Subtitles

Read More »

Loki (2023) S02E05 Sinhala Subtitles | “ආරම්භයත් අවසානයත් අතර” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Loki (2023) S02E05 Sinhala Subtitles

Read More »

Loki (2023) S02E04 Sinhala Subtitles | “කාලයේ හදවත” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

Doona! (2023) S01E09 [END] Sinhala Subtitles | “ඩුනා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doona! (2023) S01E09 [END] Sinhala Subtitles

Read More »

Doona! (2023) S01E08 Sinhala Subtitles | “සුපුරුදු සහ සාමාන්‍ය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doona! (2023) S01E08 Sinhala Subtitles

Read More »

Doona! (2023) S01E07 Sinhala Subtitles | “නොසන්සුන් තත්වය සමනය කරන්න” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doona! (2023) S01E07 Sinhala Subtitles

Read More »

Doona! (2023) S01E06 Sinhala Subtitles | “අවිනිශ්චිත සීමාවක්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doona! (2023) S01E06 Sinhala Subtitles

Read More »

Doona! (2023) S01E05 Sinhala Subtitles | “තේරුමක් නැති හාදුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doona! (2023) S01E05 Sinhala Subtitles

Read More »

Doona! (2023) S01E04 Sinhala Subtitles | “බලාපොරොත්තු නොවූ…” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Doona! (2023) S01E04 Sinhala Subtitles

Read More »
JW7 footer