මනස්කල්පිත

My Man is Cupid (2023) E04 Sinhala Subtitles | “නෙළුම් මල් පිපෙන විට” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

My Man is Cupid (2023) E04 Sinhala Subtitles

(My Man is Cupid (2023) Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවො හැමෝටම.. සීතල දෙසැම්බර් මාසෙ උපසිරැසි අරගෙන එන අනිත් කතාව තමයි මේ. Amazon Prime ඔස්සේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා විකාශය ආරම්භ වෙන කොටස් 16කින් සමන්විත My …

Read More »

My Man is Cupid (2023) E03 Sinhala Subtitles | “ඉරණමේ නියම කෙනා සහ ප්ලම් මල් පුබුදුවන මිනිසා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

My Man is Cupid (2023) E03 Sinhala Subtitles

(My Man is Cupid (2023) Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවො හැමෝටම.. සීතල දෙසැම්බර් මාසෙ උපසිරැසි අරගෙන එන අනිත් කතාව තමයි මේ. Amazon Prime ඔස්සේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා විකාශය ආරම්භ වෙන කොටස් 16කින් සමන්විත My …

Read More »

My Man is Cupid (2023) E02 Sinhala Subtitles | “මට ආකර්ශනය වෙන්න එපා ඔයාට තුවාල වෙයි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

My Man is Cupid (2023) E02 Sinhala Subtitles

(My Man is Cupid (2023) Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවො හැමෝටම.. සීතල දෙසැම්බර් මාසෙ උපසිරැසි අරගෙන එන අනිත් කතාව තමයි මේ. Amazon Prime ඔස්සේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා විකාශය ආරම්භ වෙන කොටස් 16කින් සමන්විත My …

Read More »

My Man is Cupid (2023) E01 Sinhala Subtitles | “මම සුරදූතයෙක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(My Man is Cupid (2023) Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) (My Man is Cupid Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවො හැමෝටම.. සීතල දෙසැම්බර් මාසෙ උපසිරැසි අරගෙන එන අනිත් කතාව තමයි මේ. Amazon Prime ඔස්සේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා විකාශය ආරම්භ වෙන කොටස් 16කින් සමන්විත My …

Read More »

Sweet Home (2023) S02E08 [END] Sinhala Subtitles | “තවත් ආරම්භයක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Sweet Home (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home Sinhala Subtitles) (Sweet Home  Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවනේ… ඔන්න ඇඟිලි ගැන ගැන බලාගෙන හිටිය කතාමාලාවක් තමයි sweet home season 2 කියන්නෙත්. පොඩ්ඩක් විස්තර කතා කරලා ඉමු එහෙනම් Netflix ඔස්සේ 2020 දෙසැම්බර් 18 වෙනි දි sweet home පළමු …

Read More »

Sweet Home (2023) S02E07 Sinhala Subtitles | “ලොකු අවදානමක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2023) S02E07 Sinhala Sub

(Sweet Home (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home Sinhala Subtitles) (Sweet Home  Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවනේ… ඔන්න ඇඟිලි ගැන ගැන බලාගෙන හිටිය කතාමාලාවක් තමයි sweet home season 2 කියන්නෙත්. පොඩ්ඩක් විස්තර කතා කරලා ඉමු එහෙනම් Netflix ඔස්සේ 2020 දෙසැම්බර් 18 වෙනි දි sweet home පළමු …

Read More »

Sweet Home (2023) S02E06 Sinhala Subtitles | “අවදානමක් ගන්න වෙලාව ඇවිත්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

weet Home (2023) S02E06 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home Sinhala Subtitles) (Sweet Home  Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවනේ… ඔන්න ඇඟිලි ගැන ගැන බලාගෙන හිටිය කතාමාලාවක් තමයි sweet home season 2 කියන්නෙත්. පොඩ්ඩක් විස්තර කතා කරලා ඉමු එහෙනම් Netflix ඔස්සේ 2020 දෙසැම්බර් 18 වෙනි දි sweet home පළමු …

Read More »

Sweet Home (2023) S02E05 Sinhala Subtitles | “ආකර්ෂණීය යෝජනාවක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2023) S02E05 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2023) S02E02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home Sinhala Subtitles) (Sweet Home  Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවනේ… ඔන්න ඇඟිලි ගැන ගැන බලාගෙන හිටිය කතාමාලාවක් තමයි sweet home season 2 කියන්නෙත්. පොඩ්ඩක් විස්තර කතා කරලා ඉමු එහෙනම් Netflix ඔස්සේ 2020 දෙසැම්බර් 18 වෙනි දි sweet home පළමු …

Read More »

Sweet Home (2023) S02E04 Sinhala Subtitles |” දිවි ගලවා ගත් අය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2023) S02E03 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2023) S02E04 Sinhala Subtitles) (Sweet Home S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home Sinhala Subtitles) (Sweet Home  Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවනේ… ඔන්න ඇඟිලි ගැන ගැන බලාගෙන හිටිය කතාමාලාවක් තමයි sweet home season 2 කියන්නෙත්. පොඩ්ඩක් විස්තර කතා කරලා ඉමු එහෙනම් Netflix ඔස්සේ 2020 දෙසැම්බර් 18 වෙනි දි sweet home පළමු …

Read More »

Sweet Home (2023) S02E03 Sinhala Subtitles | “කම්පන සහගත සොයාගැනීම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Sweet Home (2023) S02E03 Sinhala Subtitles

(Sweet Home (2023) S02E03 Sinhala Subtitles) (Sweet Home S02 Sinhala Subtitles) (Sweet Home Sinhala Subtitles) (Sweet Home  Sinhala Subtitles) ආයුබෝවන් යාලුවනේ… ඔන්න ඇඟිලි ගැන ගැන බලාගෙන හිටිය කතාමාලාවක් තමයි sweet home season 2 කියන්නෙත්. පොඩ්ඩක් විස්තර කතා කරලා ඉමු එහෙනම් Netflix ඔස්සේ 2020 දෙසැම්බර් 18 වෙනි දි sweet home පළමු …

Read More »

Login