අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

නෙත්මි පාරින්ද්‍යා රණතුංග

1

රවිඳු විභූෂිත

1

විමුක්ති රේෂාන් දුලක්ෂණ

රෂ්මි බස්නායක

K.V.R. දුලක්ෂණ

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල