අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

නවීන් විදූෂ

1

කේ.දිනේෂ් ප්‍රියංකර

1

ඉමේෂ් ප්‍රනාන්දු

1

දුලාන් දමුණුගල්ල

1

හර්ෂ දිසානායක

1

අනුජ විජේසිංහ

1

බිනුකි සිරිවර්ධන

1

නෙත්මි පාරින්ද්‍යා රණතුංග

1

රවිඳු විභූෂිත

1

එරංග ගංගානාත්

1

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල