අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

නිපුණ රමේෂ්

130

අශේන් මදුරංග ( චූටියා )

126

සොමේෂ් ජයරත්න

125

ඉනෝකා සංජීවනි කුමාරි

112

නාරා

100

ලක්මිණ රුවිශාන්

93

විසූ රාජපක්ෂ (ක්ලෙමන්ටයින්)

83

ඉනුෂ සුදන්ගම

79

හංසන හෙට්ටිආරච්චි

78

අසංක වීරසිංහ

78

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල