අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

සොමේෂ් ජයරත්න

124

අශේන් මදුරංග ( චූටියා )

123

චතුනිකා මංචනායක

119

ඉනෝකා සංජීවනි කුමාරි

105

නාරා

100

ලක්මිණ රුවිශාන්

84

විසූ රාජපක්ෂ (ක්ලෙමන්ටයින්)

83

ඉනුෂ සුදන්ගම

79

අසංක වීරසිංහ

78

රසල් විරංග

77

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල