රුපවාහිනී කතාමාලා

Welcome to Samdal-ri (2023) E03 Sinhala Subtitles | “කුරුල්ලන් වගේ.. අහසට පියාසර කරනවා, සිහින දකිනවා, යළි බැස එනවා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Welcome to Samdal-ri (2023) E03 Sinhala Subtitles

Read More »

Dhootha (2023) E08 END Sinhala Subtitle | ” වෙනසක් උදෙසා ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

Dhootha (2023) E07 Sinhala Subtitle | ” ජීවිතයත් මරණයත් අතර ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

My Man is Cupid (2023) E03 Sinhala Subtitles | “ඉරණමේ නියම කෙනා සහ ප්ලම් මල් පුබුදුවන මිනිසා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

My Man is Cupid (2023) E03 Sinhala Subtitles

Read More »
JW7 footer