අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

216

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

212

සමිත රමේෂ්

153

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

133

සුදිෂ්නි ජාසිංහ

118

සොමේෂ් ජයරත්න

113

පීටර් බාත්ලට්

106

සිනෙරු කණ්ඩායම

105

අශේන් මදුරංග

90

අසංක වීරසිංහ

78

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල