අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

263

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

252

සුදිෂ්නි ජාසිංහ

226

සමිත රමේෂ්

182

උචිනි පෙරේරා

179

සිනෙරු කණ්ඩායම

176

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

133

සොමේෂ් ජයරත්න

124

උදිත ඩිල්ෂාන්

122

නිපුණ රමේෂ්

121

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල