අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

248

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

240

සුදිෂ්නි ජාසිංහ

163

සමිත රමේෂ්

162

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

133

සිනෙරු කණ්ඩායම

125

සොමේෂ් ජයරත්න

122

පීටර් බාත්ලට්

109

අශේන් මදුරංග ( චූටියා )

97

නිපුණ රමේෂ්

96

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල