අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

202

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

196

සමිත රමේෂ්

133

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

133

සොමේෂ් ජයරත්න

105

පීටර් බාත්ලට්

103

සුදිෂ්නි ජාසිංහ

91

සිනෙරු කණ්ඩායම

87

අසංක වීරසිංහ

78

රසල් විරංග

76

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල