අපගේ සිංහල උපසිරැසිකරුවන්

දර්ශන හෙට්ටිවත්ත

267

මදුශාන් ප්‍රියන්කර

257

සුදිෂ්නි ජාසිංහ

256

උචිනි පෙරේරා

225

සිනෙරු කණ්ඩායම

194

සමිත රමේෂ්

184

උදිත ඩිල්ෂාන්

143

ඩිලාන් ප්‍රසන්න

133

නිපුණ රමේෂ්

125

පීටර් බාත්ලට්

125

මෙම වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ තමන්ගේ කාලය වැයකරමින් සිංහල උපසිරැසිකරණයේ යෙදෙන සියලු දෙනා මතයි.

ඔවුන්ට අපගේ ස්තූතිය.
– සිනෙරූ ඇඩ්මින් මඩුල්ල