පීටර් බාත්ලට්

Peranmai (2009) Sinhala Subtitles | දේශය වෙනුවෙන් | සිංහල උපසිරැසි සමග

peranmai

Peranmai 2009 Sinhala Sub ඔන්න ඊලගටත් ටිකක් පරන ෆිලුමක්ම අරන් ආවා . ඒ ජෙයම් රවිගේ ” පේරාන්මයි ” එනම් වික්‍රමයයි. මෙය IMDb 7.1/10 අගයක් ලබාගෙන ඇති අතර , ගූගල් පරිශීලකයන්ගේ කැමැත්ත 84 %ක් ලබාගෙන ඇත .ඒ වගේම මෙය Action/Adventure ලෙස වර්ගීකරනය කර ඇත. පැය 2 ක් හා විනාඩි 30ක් තිරයේ …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E13 Sinhala Subtitles | ප්‍රේමයේ අවසානය | සිංහල උපසිරැසි සමග

Nila Nila Odi Vaa (2018) E13 Sinhala Subtitles ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ  13 වන කොටස අරගෙන ආවා.  ඒ කියන්නේ අද අවසාන කොටස.  ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E12 Sinhala Subtitles | විරහව | සිංහල උපසිරැසි සමග

Nila Nila Odi Vaa (2018) E10 Sinhala Subtitles ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ  12 වන කොටස අරගෙන ආවා.  ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E11 Sinhala Subtitles | දේවි | සිංහල උපසිරැසි සමග

Nila Nila Odi Vaa (2018) E11 Sinhala Subtitles ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ  11 වන කොටස අරගෙන ආවා.  ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E10 Sinhala Subtitles | පරික්ෂණ | සිංහල උපසිරැසි සමග

Nila Nila Odi Vaa (2018) E10 Sinhala Subtitles ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ  10 වන කොටස අරගෙන ආවා.  ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E9 Sinhala Subtitles | සටන | සිංහල උපසිරැසි සමග

Nila Nila Odi Vaa (2018) E9 Sinhala Subtitles ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ 9 වන කොටස අරගෙන ආවා.  ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E8 Sinhala Subtitles | සටන | සිංහල උපසිරැසි සමග

Nila Nila Odi Vaa (2018) E8 Sinhala Subtitles ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ 8 වන කොටස අරගෙන ආවා.  ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E7 Sinhala Subtitles | යමුනගෙ ප්‍රේමය | සිංහල උපසිරැසි සමග

ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ 7 වන කොටස අරගෙන ආවා. ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා අධ්‍යක්ෂණය Nandhini JS විසිනි. මෙය Viu & Make …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E6 Sinhala Subtitles | තෑග්ග | සිංහල උපසිරැසි සමග

ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ 6 වන කොටස අරගෙන ආවා. ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා අධ්‍යක්ෂණය Nandhini JS විසිනි. මෙය Viu & Make …

Read More »

Nila Nila Odi Vaa (2018) E5 Sinhala Subtitles | සුහද හමුව | සිංහල උපසිරැසි සමග

      ඔන්න එහෙමනම් මගේ මගේ දෙවෙනි දමිළ සීරිස් එකේ 5 වන කොටස අරගෙන ආවා. ” නිලා නිලා ඕඩි වා “ තේරුමනම් “සදේ දුව එන්න” කියන එකයි. මේක 2018 දී විකාශණය වූ අතර Comedy, Romance, Thriller ඝණයට අයත් වේ. imdb 8/10 ලබා ගැනීමට සමත්වෙලා තියෙනවා. කතාව හා අධ්‍යක්ෂණය Nandhini …

Read More »