දැහැමි ධර්මමාලි

Gulmohar (2023) Sinhala Subtitles | ගුල්මෝහර් ගෙදර | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Gulmohar (2023) Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්!!!           ඉන්දියානුවන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද ලෙස හඳුන්වන වන හෝලි උත්සවය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ හින්දි ෆිල්ම් එකක උපසිරැසි අරගෙන ආවා. නමින් “ගුල්මෝහර්”. මේ ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක, IMDb – 8/10 Release Date – 3 March 2023 Release On – Disney+  hotstar ඒ වගේම මෙය, Written By – Rahul V. Chittella, …

Read More »

Chhatriwali (2023) Sinhala Subtitles | “ආරක්ෂක කුඩ සාදන්නී” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Chhatriwali (2023) Sinhala Subtitles

(Chhatriwali (2023) Sinhala Subtitles) (Chhatriwali (2023) Sinhala Sub) හැමෝටම සුබ දවසක්!!! ඔන්න ඉතින් මම මේ අවුරුද්දේ රිලීස් වුන තවත් අලුත් හින්දි ෆිල්ම් එකක් උපසිරස අරගෙන ආවා. නමින් Chhatriwali ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක, IMD – 8/10  Release Date – January 20,2023 ඒ වගේම මේ ෆිල්ම් එක, Directed By – Tejas Deoskar …

Read More »

Revenge of Others (2022) E12 (END) Sinhala Subtitles | “තුන්වෙනි පුද්ගලයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E12 (END) Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්…                REVENGE OF OTHERS කොරියානු කතා මාලාවේ තුන්වන කොටසේ උපසිරැසි අරගෙන ආවා. මේ Drama එක, Korean language – 3인칭 복수 (3inching Bogsu) Genre – Thriller / High school IMDb – 8.4/10 Original Network – Disney+  Release date – November 9, 2022  No. of Episodes – 12 තවද මේ …

Read More »

Revenge of Others (2022) E11 Sinhala Subtitles | “වීරයා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E11 Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්…                REVENGE OF OTHERS කොරියානු කතා මාලාවේ තුන්වන කොටසේ උපසිරැසි අරගෙන ආවා. මේ Drama එක, Korean language – 3인칭 복수 (3inching Bogsu) Genre – Thriller / High school IMDb – 8.4/10 Original Network – Disney+  Release date – November 9, 2022  No. of Episodes – 12 තවද මේ …

Read More »

Revenge of Others (2022) E10 Sinhala Subtitles | “අප්‍රේල් 22” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E10 Sinhala Subtitles

REVENGE OF OTHERS : 3rd PERSON REVENGE (අප්‍රේල් 22) හැමෝටම සුබ දවසක් !!!              ඔන්න ඉතින් මගේ 50වෙනි උපසිරැසි ගැන්වීම ලෙස Revenge Of Others කොරියානු කතා මාලාවේ දහවෙනි කොටස අරගෙන ආවා. ඉතින් මට උපසිරැස ගැන්වීම අවස්ථාවක් ලබා දුන් සිනෙරූ පවුලේ ඇඩ්මින් ඇතුළු පවුලේ අනිත් සාමාජිකයන් සියලු දෙනාට ස්තූතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම …

Read More »

Revenge of Others (2022) E09 Sinhala Subtitles | “සජීවී උගුල” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E09 Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්…                REVENGE OF OTHERS කොරියානු කතා මාලාවේ තුන්වන කොටසේ උපසිරැසි අරගෙන ආවා. මේ Drama එක, Korean language – 3인칭 복수 (3inching Bogsu) Genre – Thriller / High school IMDb – 8.4/10 Original Network – Disney+  Release date – November 9, 2022  No. of Episodes – 12 තවද මේ …

Read More »

Revenge of Others (2022) E08 Sinhala Subtitles | “රිසිට්පත” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E08 Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්…                REVENGE OF OTHERS කොරියානු කතා මාලාවේ තුන්වන කොටසේ උපසිරැසි අරගෙන ආවා. මේ Drama එක, Korean language – 3인칭 복수 (3inching Bogsu) Genre – Thriller / High school IMDb – 8.4/10 Original Network – Disney+  Release date – November 9, 2022  No. of Episodes – 12 තවද මේ …

Read More »

Revenge of Others (2022) E07 Sinhala Subtitles | “හෝඩුවාවක්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E07 Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්…                REVENGE OF OTHERS කොරියානු කතා මාලාවේ තුන්වන කොටසේ උපසිරැසි අරගෙන ආවා. මේ Drama එක, Korean language – 3인칭 복수 (3inching Bogsu) Genre – Thriller / High school IMDb – 8.4/10 Original Network – Disney+  Release date – November 9, 2022  No. of Episodes – 12 තවද මේ …

Read More »

Revenge of Others (2022) E06 Sinhala Subtitles | “සැකය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E06 Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්…                REVENGE OF OTHERS කොරියානු කතා මාලාවේ තුන්වන කොටසේ උපසිරැසි අරගෙන ආවා. මේ Drama එක, Korean language – 3인칭 복수 (3inching Bogsu) Genre – Thriller / High school IMDb – 8.4/10 Original Network – Disney+  Release date – November 9, 2022  No. of Episodes – 12 තවද මේ …

Read More »

Revenge of Others (2022) E05 Sinhala Subtitles | “බාල අපරාධකරු” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Revenge of Others (2022) E02 Sinhala Subtitles

හැමෝටම සුබ දවසක්…                REVENGE OF OTHERS කොරියානු කතා මාලාවේ තුන්වන කොටසේ උපසිරැසි අරගෙන ආවා. මේ Drama එක, Korean language – 3인칭 복수 (3inching Bogsu) Genre – Thriller / High school IMDb – 8.4/10 Original Network – Disney+  Release date – November 9, 2022  No. of Episodes – 12 තවද මේ …

Read More »