භාෂා

Oppenheimer (2023) Sinhala Subtitles | “පරමාණු බෝම්බයේ පියා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Oppenheimer Sinhala Subtitle

Read More »

Skanda (2023) Sinhala Subtitles | ” විප්ලවයක ඇරඹුම ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Skanda (2023) Sinhala Subtitles

Read More »

Castaway Diva (2023) S01E03 Sinhala Subtitles | ” අයිස් පෙට්ටියද ඩ්‍රෝන් යානයද” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Castaway Diva (2023) S01E03 Sinhala Subtitles

Read More »
JW7 footer