ක්‍රියාදාම

Web (2023) Sinhala Subtitles | “මකුලු දැලක පැටලුණු සුරූපිණියෝ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Web Sinhala Subtitle

Read More »

Loki (2023) S02E01 Sinhala Subtitles | “ඕරෝබරස්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Loki S02 Sinhala Subtitles

Read More »

The Worst of Evil (2023) S01E05 Sinhala Subtitles | “චීන මත්ද්‍රව්‍ය නිශ්පාදකයන්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E05 Sinhala Subtitles

Read More »

The Worst of Evil (2023) S01E04 Sinhala Subtitles | “අහඹු සිදුවීම් මාලාවක්..” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

The Worst of Evil (2023) S01E04 Sinhala Subtitles

Read More »

Extraordinary You (2019) S01E29-E32 Sinhala Subtitles | “අති-විශේෂ ඔබ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Extraordinary You (2019) S01E29-E32 Sinhala Subtitles

Read More »
JW7 footer