ඉතිහාස

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E08 Sinhala Subtitles | “ස්වදේශික දෙවිවරු” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E08 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E07 Sinhala Subtitles |”ජංසන් කොටියා”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E07 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »

Ponniyin Selvan: II (2023) Sinhala Subtitles | “ වෛරයක අවසානය ? ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

(Ponniyin Selvan: Part II (2023) Sinhala Subtitles) (Ponniyin Selvan: Part II (2023) Sinhala Sub) (PS2 (2023) Sinhala Subtitles) (PS2 (2023) Sinhala Sub) ඔන්න එහේනම් පොන්නියින් සෙල්වන් 2 ටත් උපසිරැසි අරන් ආවා. මේ චිත්‍රපයට ගැන විස්තර පොන්නියින් සෙල්වන් 1 න් පැහැදිලි කරල ඇති . ආයෙත් සම්පූර්ණ විස්තරයක් ආවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ නේ. …

Read More »

Oasis (2023) S01 E16 Sinhala Subtitles | “පවුකාරයින්ට දඬුවම්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Oasis (2023) S01 E16 Sinhala Subtitles

Native Title: 오아시스 Also Known As: Oasiseu Director: Han Hee, Yoon Sung Shik Screenwriter: Jung Hyung Soo Genres: Historical, Romance, Youth, Drama Tags: School Setting, Childhood Friends’ Relationship, Chasing A Dream, Confident Female Lead, Innocent Male Lead, Conflict, 1980s, Rivalry, Love At First Sight, Smart Male Lead Country: South Korea …

Read More »

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E06 Sinhala Subtitles | “මුළුගැන්වීමේ සෙල්ලම”| සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E06 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »

Oasis (2023) S01 E15 Sinhala Subtitles | “සහෝදර ගැටුම” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Oasis (2023) S01 E15 Sinhala Subtitles

Native Title: 오아시스 Also Known As: Oasiseu Director: Han Hee, Yoon Sung Shik Screenwriter: Jung Hyung Soo Genres: Historical, Romance, Youth, Drama Tags: School Setting, Childhood Friends’ Relationship, Chasing A Dream, Confident Female Lead, Innocent Male Lead, Conflict, 1980s, Rivalry, Love At First Sight, Smart Male Lead Country: South Korea …

Read More »

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E05 Sinhala Subtitles |”ඇහිඳගත් දරුවා 2″ | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E05 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »

Shaakuntalam (2023) Sinhala Subtitles | “ශාකුන්තලම්” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Shaakuntalam Sinhala Subtitle

(Shaakuntalam (2023) Sinhala Subtitles) (Shaakuntalam (2023) Sinhala Subtitle) (Shaakuntalam Sinhala Subtitle) (Shaakuntalam Sinhala Sub) Shakunthalam | Telugu | 2023 Mythological | Romantic | Drama IMDb 4.4/10  2 hrs 20min ඔන්න ගොඩක් අය ආසාවෙන් බලන් හිටපු සුරූපී සමන්තාගේ නොහොත් සකුන්තලාගේ කතාව අන්තර්ජාලයට නිකුත් වුණා.. අද මම මෙහි සිංහල උපසිරැසිය ගෙන ආවා.. …

Read More »

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E04 Sinhala Subtitles | “ඇහිඳගත් දරුවා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E04 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E03 Sinhala Subtitles | “සේටානි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023) S02-E03 Sinhala Subtitles

“Tale of the Nine-Tailed 1938 (2023)” (Season Two) (වලිග නවයේ හිවලා – දෙවෙනි සමය) Information – විස්තර  Drama: Tale of the Nine-Tailed 1938 Country: South Korea Native Title: 구미호뎐 1938 Also Known As: Tale of the Nine-Tailed 2 , Tale of the Nine-Tailed Season 2 , Gumihodyeon 1938 , Gumihodyeon …

Read More »