ඔක්කොම එකට

Dhootha (2023) E07 Sinhala Subtitle | ” ජීවිතයත් මරණයත් අතර ” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

My Man is Cupid (2023) E03 Sinhala Subtitles | “ඉරණමේ නියම කෙනා සහ ප්ලම් මල් පුබුදුවන මිනිසා” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

My Man is Cupid (2023) E03 Sinhala Subtitles

Read More »

Dhootha (2023) E06 Sinhala Subtitle | “අතීතාවර්ජනය” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

Dhootha (2023) E05 Sinhala Subtitle | “තෙවැනි පිටුව” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Read More »

My Man is Cupid (2023) E02 Sinhala Subtitles | “මට ආකර්ශනය වෙන්න එපා ඔයාට තුවාල වෙයි” | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

My Man is Cupid (2023) E02 Sinhala Subtitles

Read More »